دعوتنامه شرکت شیمیایی نوین پاک شرق

دعوتنامه شرکت شیمیایی نوین پاک شرق

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

بیست و چهارمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی

ششم الی نهم خرداد ماه هزار و چهارصد و دو، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن: 35  غرفه: 22