کارگاه آموزشی پیشگیری از عفونت در حوزه دندانپرشکی

کارگاه آموزشی پیشگیری از عفونت در حوزه دندانپرشکی​

در شصت و دومین کنگره دندانپزشکی و نمایشگاه مواد و تجهیزات پزشکی

در شصت و دومین کنگره دندانپزشکی و نمایشگاه مواد و تجهیزات پزشکی​

شصت و دومین کنگره دندانپزشکی و نمایشگاه مواد و تجهیزات پزشکی​

بیست و سوم و بیست و چهارم خرداد ماه هزار و چهارصد و دو، مدرس: سرکار خانم قدرتی