گالری تصاویر


نمایشگاه بین المللی کنترل

نمایشگاه بین المللی کنترل عفونت سال 1395

نمایشگاه بین المللی کنترل عفونت سال 1396

نمایشگاه بین المللی کنترل عفونت سال 1397

نمایشگاه بین المللی کنترل عفونت سال 1398