دعوتنامه شرکت شیمیایی نوین پاک شرق

دعوتنامه شرکت شیمیایی نوین پاک شرق

شصت و دومین کنگره دندانپزشکی و نمایشگاه مواد و تجهیزات پزشکی

شصت و دومین کنگره دندانپزشکی و نمایشگاه مواد و تجهیزات پزشکی​

شصت و دومین کنگره دندانپزشکی و نمایشگاه مواد و تجهیزات پزشکی​

بیست و سوم الی بیست و ششم خرداد ماه هزار و چهارصد و دو، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران مال – تهران

سالن: E2  غرفه: 32